Jačanje kapaciteta za EU integracije u BiH – Podrška u pripremi sticanja statusa kandidata za EU (EU Upitnik)

O projektu

Od februara do marta 2016. godine Vanjskopolitička inicijativa BH je sprovodila projekat „EU Upitnik“ kojeg je finansirao Good Governance Fund (GGF) s ciljem poboljšanja kapaciteta institucija BiH u pripremi visoko kvalitetnih odgovora na EU Upitnik.

Budžet

GBP 8,155,00

Cilj projekta

Cilj projekta je bio pružiti pomoć Direkciji za evropske integracije BiH u tehničkoj pripremi i razvijanju kapaciteta potrebnih za pripremu odgovora kako bi se počela tehnička pripreme odgovora BiH na EU Upitnik uz poboljšanje smjernica i metodologija koje je DEI pripremila i poboljšanju kapaciteta za visoko kvalitetni prevod BiH zakonodavstva i zvaničnih odgovora BiH vlada.

Krajem 2015. godine, Predsjedništvo BiH i Vijeće Ministara su izrazili plan predaje zahtjeva za članstvo početkom 2016. godine. Iako je EU davala znakove da BiH još uvijek nije ispunila neke od osnovnih zahtjeva prije no što zahtjev može biti formalno razmatran, iskustva drugih država iz regiona su pokazala da se s tehničkim priprema za ključnu fazu razmatranja aplikacije, što je odgovaranje na EU Upitnik – treba početi što je prije moguće. Sveobuhvatnost i kvalitet odgovora pojedinačnih država direktno utječe na Mišljenje (Avis) koje daje Evropske komisija o spremnosti određene države da dobije status kandidata, što utječe na početak i tok pregovora.

Za više informacija o projektu molimo kontaktirajte info@vpi.ba