Podrška organizacijskom razvoju think tank organizacija

Podrška organizacijskom razvoju think thank organizacija

O projektu

Vanjskopolitička inicjativa BH je započela implementaciju dvogodišnjeg projekta podrške organizacijskom razvoju organizacija koje se bave analiziranjem i istraživanjem politika (think thankova). Projekat finansira Think Tank Fund Fondacije Otvoreno Društvo.

Budžet

USD: 99,980

Cilj projekta

U okviru projekta VPI BH će raditi na unapređenju internih procedura koje su usmjerene na poboljšanje kvalitete instraživanja, komunikacijskih i zagovaračkih kapaciteta, kao i na menadžerskim sposobnostima za ključno osoblje. U toku trajanja projekta napredak VPI BH će se bazirati na doprinosu stabilizacije, konsolidaciji i institucionalizaciji nekih od osnovnih preduvjeta, u pogledu politika, procedura i kapaciteta neophodnih za dugoročno održavanje razvoja organizacije.

Za više informacija o projektu molimo kontaktirajte info@vpi.ba