Vanjski saradnici

Hoda Dedić
Hoda Dedić je magistrirala i doktorirala na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Kao stipendista Austrijske službe za akademsku razmjenu na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beču je provela četveromjesečni studijski boravak i istraživanje u izradi doktorske disertacije. Doktorska disertacija pod naslovom „Pretpostavke i dosezi integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju“ predstavlja cjelovito istraživanje politike evropskih integracija u kontekstu proširenja Evropske unije i na tom osnovu pretpostavki zasnivanja i odvijanja procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Zlatko Dizdarević
Zlatko Dizdarević je novinar, diplomata i publicista. Bio je urednik u "Oslobođenju" i dopisnik sa Bliskog Istoka. Glavni i odgovorni urednik nedjeljnika "Svijet" i "Nedjelja". Objavljivao u velikom broju najuglednijih listova u Evropi i Americi. Predavač na više novinarskih škola u svijetu. Autor sedam knjiga objavljenih na deset jezika u svijetu. Dobitnik prestižnih nagrada za novinarstvo, publicistiku i ljudska prava u Francuskoj, Italiji, Austriji i Kolumbiji. Bio je ambasador BiH u Hrvatskoj, Jordanu, Iraku, Siriji i Libanonu. Hroničar i analitičar zbivanja u svijetu, posebno na Bliskom Istoku.
Samira Nuhanović

Samira Nuhanović je trenutno doktorant na School of Social Sciences, University of Trento (Italy) i European Research Center for Cooperatives and Social Enterprises (EURICSE, Italy). U svojoj doktorskoj disertaciji se bavi pitanjem ideje zadrugarstva i zadruge kao ekonomske organizacije i ispituje potencijalni doprinos ovog modela organizovanja ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine. Dodiplomske studije iz međunarodnih odnosa završila je na Fakultetu za političke nauke na International Islamic University Malaysia, a postdiplomski studij iz međunarodnih odnosa na University of Cambridge, UK. Samira vjeruje da su integrisanje koncepta solidarnosti u politike razvoja BiH, te jačanje ideja ekonomske demokratije ključni pokretači humanije i prosperitetnije budućnosti Bosne i Hercegovine.

Marko Radovanović
Marko Radovanović je magistrirao međunarodne odnose na Queen Mary, University of London, gdje se usmjeravao na političku ekonomiju razvoja i kontradikcije kineskog rasta. Nakon završenog magisterija radio je u grupi za međunarodna pitanja Amnesty Internationala u Pragu gdje je analizirao ekonomske i društvene dimenzije kršenja ljudskih prava. Trenutno radi kao diplomata u Ministarstvu vanjskih poslova BiH.
Hana Semanić
Hana Semanić je magistrirala na Srednje-evropskom univerzitetu (Central European University) u Budimpešti na odsjeku Međunarodnih odnosa i evropskih studija 2010. godine. U magistarskom radu pod nazivom „Uloga lokalnog vlasništva u reformama odbrane i policije: slučaj Bosne i Hercegovine“ (The Role of Local Ownership in Defence and Police reforms: The Case of Bosnia and Herzegovina) se bavila reformama u sektoru sigurnosti i analizirala različite oblike i modalitete lokalnog vlasništva u reformama odbrane i policije u Bosni i Hercegovini. Od tada radi u Centru za istraživanje proširenja Evropske unije (Center for the EU Enlargmenet Studies) na istom univerzitetu gdje se fokusira na odnose između Zapadnog Balkana i Evropske unije.
Jasmina Pašalić
Jasmina Pašalić je završila studij engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Nakon četverogodišnjeg rada kao profesor u Prvoj gimnaziji u Sarajevu, započela je uzlaznu putanju u diplomatiji. Pored odgovornih zadataka u Republičkom sekretarijatu za odnose sa inostranstvom BiH i Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, vršila je dužnost ministra savjetnika u Ambasadi Bosne i Hercegovine u Parizu i funkciju ambasadora Bosne i Hercegovine u Švajcarskoj i Lihtenštajnu. Pored profesionalnih zadataka, obavljala je i brojne društveno-političke aktivnosti (Opština Centar, Grad Sarajevo), te odgovorne zadatke u Crvenom krstu Jugoslavije i Bosne i Hercegovine. Tečno govori engleski i francuski jezik, služi se talijanskim jezikom." "Jasmina Pašalić je završila studij engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Nakon četverogodišnjeg rada kao profesor u Prvoj gimnaziji u Sarajevu, započela je uzlaznu putanju u diplomatiji. Pored odgovornih zadataka u Republičkom sekretarijatu za odnose sa inostranstvom BiH i Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, vršila je dužnost ministra savjetnika u Ambasadi Bosne i Hercegovine u Parizu i funkciju ambasadora Bosne i Hercegovine u Švajcarskoj i Lihtenštajnu. Pored profesionalnih zadataka, obavljala je i brojne društveno-političke aktivnosti (Opština Centar, Grad Sarajevo), te odgovorne zadatke u Crvenom krstu Jugoslavije i Bosne i Hercegovine. Tečno govori engleski i francuski jezik, služi se talijanskim jezikom.
Emina Ćerimović
Emina Ćerimović, pravnica za ljudska prava, je trenutno zaposlena kao Fellow u Human Rights Watch-u, New York. Emina je diplomirala pravo na Pravnom fakultetu na Univerzitetu u Sarajevu i magistrirala je ljudska prava na Central European University, Budimpešta, gdje je stekla i specijalizaciju u oblasti prava Evropske Unije. Prethodno, Emina je bila Fellow Think Tank Young Professional Development Fellowship-a Open Society Institute-a te Fellow Programa podrške istraživanju u oblasti javnih politika Fonda otvoreno društvo. Radila je na procesuiranju ratnih zločina u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine (BiH), pratila je suđenja za ratne zločine sa Misijom OSCE-a u BiH, istraživala je o provedbi međunarodnog ugovora o pravima osoba s invaliditetom, a kao mladji istraživač u Analitici istraživala je o prikupljanju podataka o diskriminaciji i zaštitu privatnog i javnog interesa u krvičnim postupcima u BiH. U HRW-u, Emina radi na pitanjima koja se tiču prava osoba sa invaliditetom, diskriminacija i migracije, s naglaskom na zapadni Balkan, kao i na zagovaračkim inicijativama s UN timom. Ona također govori švedski i engleski.
Nina Karađinović
Nina Karađinović preko 10 godina radi kao konsultantica u oblasti vladavine prava, sa posebnim naglaskom na oblast krivičnog pravosuđa i sigurnosti. Sarađivala je sa ključnim institucijama u BiH na izradi politika, strateškog planiranja, harmonizacije zakonskog okvira sa standardima EU, te praćenja uspješnosti politika, programa i mjera u oblasti pravde i sigurnosti kroz izradu operativnih i statističkih pokazatelja. U tom kontekstu, njene savjetodavne usluge su koristili Visoko sudsko i tužilačko vijeće, Ministarstvo pravde BiH i entitetska ministarstva, Ministarstvo sigurnosti BiH i entitetska ministarstva unutrašnjih poslova, te agencije za provođenje zakona. Među međunarodnim klijentima izdvajaju se UK FCO, Evropska komisija, UNICEF, UN WOMEN, CIDA, Sida, Svjetska banka, OSCE, SDC, između ostalih međunarodnih i bilateralnih donatora. Nina je magistar Evropskih studija (Univerzitet u Sarajevu, u saradnji sa Univerzitetom u Bolonji) i u procesu je dodjele zvanja magistra nauka u kriminologiji i krivičnom pravosuđu (University of Leicester, Velika Britanija). Pored akademskog i profesionalnog interesa u oblasti kriminologije i krivičnog pravosuđa, Nina također ima dokazano iskustvo u izradi politika i zagovaranju u oblasti ravnopravnosti spolova. U tom kontekstu je naročito sarađivala sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH, Gender centrima RS i FBiH, te nevladinim organizacijama koje se bave promocijom i zaštitom ženskih ljudskih prava.
Zoran Perković
Zoran Perković je završio pravo u Mostaru 1983. godine. Njegovo dalje obrazovanje uključuje Agenciju za državnu službu Bosne i Hercegovine 2007. godine, Evropsku akademiju u Trieru, Njemačka 2006. godine i State Department 2000. godine. Oblasti specijalizacije uključuju upravljanje u državnoj upravi, migracijske politike u EU, a ima i iskustvo u diplomatiji. Trenutno radi kao pomoćnik ministra za međunarodne pravne i konzularne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova BiH. Ima opsežno iskustvo u radu sa državnim i entitetskim institucijama u BiH, diplomatskim misijama BiH i međunarodnim organizacijama. Govori engleski jezik.