Popodnevni razgovori: „Bilateralni odnosi Srbije i BiH – Fokus na vanjsku politiku Srbije prema BiH“

Vanjskopolitička inicijativa BH i Friedrich Ebert Fondacija nastavljaju sa serijom kasnih popodnevnih razgovora. Cilj ovih popodnevnih razgovora je otvaranje diskusije o raznim aspektima bosanskohercegovačke vanjske politike, te okupljanje bosanskohercegovačkih i stranih diplomata, predstavnika državnih institucija, privrednika, novinara, te predstavnika nauke i civilnog društva koji bi činili sveobuhvatnu platformu za kvalitetan diskurs.

Dana 10. juna 2013. godine, Vanjskopolitička inicijativa BH je održala svoju sesiju na temu „Bilateralni odnosi Srbije i BiH – Fokus na spoljnu politiku Srbije prema BiH“ na kojem su prisustvovali predstavnici Parlamentarne skupštine BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Parlament Federacije BiH te predstavnici medija i akademije.

U prijatnoj atmosferi, gosp. Đorđe Tomić, VPI BH ekspert i autor osvrnuo se na ključne procese bilateralnih odnosa Srbije i BiH te iznio zaključke o dosadašnoj suradnji te postavio nova pitanja koje se odnose na buduću suradnju dvije zemlje. Gosp. Davor Vuletić, savjetnik za vanjsku politiku u Predsjedništvu BiH i gosp. Amer Kapetanović, pomoćnik ministra vanjskih poslova BiH, osvrnuli se na ulogu Predsjedništva i Ministarstva vanjskih poslova u bilateralnim odnosima BiH prema Srbij kao i na ocjenu vanjske politike Srbije prema BiH.

Opći je zaključak diskusije da odnosi Bosne i Hercegovine i Srbije prevazilaze tradicionalne bilateralne okvire. Oni se zasnivaju na interesima različitih aktera. Interes Srbije pri tome ostaje na snažnoj republici Srpskoj unutar BiH ali na stabilnost BiH. S druge strane, postavlja se pitanje da li Bosna i Hercegovina može u svojoj vanjskoj politici kanalizirati svoju unutrašnju raznovrsnost i utvrditi liniju zajedničkih interesa koji bi omogućili BiH efikasan i zadovoljavajući nastup u bilateralnom odnosima sa Srbijom.

Seminar za sekretare i koordinatore za EU integracije Vlada Kantona Federacije BiH

Vanjskopolitička inicijativa BH organizirala je seminar za sekretare i koordinatore za EU integracije Vlada Kantona Federacije BiH, koji se održao od 04. do 05. juna 2013. godine u hotelu Garden City u Konjicu, u sklopu aktivnosti projekta pod nazivom „Izgradnja struktura i kapaciteta Vlade FBiH za EU integracije“, koji se provodi uz financijsku podršku Britanske ambasade.

Cilj ovog seminara je bio pružanje detaljnijeg uvida u relevantna pitanja o procesu europskih integracija, politika proširenja i načinima donošenja odluka u EU kao i o iskustvima zemalja u regionu.

Prof. dr. Nevenko Misita, sa Pravnog Fakulteta u Sarajevu govorio je o osnove i značaj EU institucija i proces EU integracija. Dr. sc. Sandro Knezović, sa Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu govorio je o ulasku Republike Hrvatske u EU – prednosti, nedostaci i ključni izazovi. Gđa. Franka Maček iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske govorila je o pregovorima Republike Hrvatske u poglavlju u 25 i 26 . – Znanost i visoko obrazovanje prava EU i osnovna načela kao i tehnika pregovaranja i iskustvo Republike Hrvatske. Učesnicima se također obratila i VPI BH ekspertGđa. Daria Duilović te govorila o kvalifikacijski okvir i priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u BiH – između principa i standarda EU i domaće prakse.

Dvodnevni seminar u za članove i osoblje zakonodavnih tijela u BiH

Vanjskopolitička inicijativa BH organizirala dvodnevni seminar za članove i osoblje zakonodavnih tijela u BiH, koji se održao 20. i 21. juna 2013. godine u hotelu „Garden City“ Konjic, u sklopu aktivnosti projekta pod nazivom „Uključivanje parlamentarnih komisija za EU“ koji se provodi uz financijsku podršku Britanske ambasade.

Cilj ovog projekta je pružiti komisijama za europske integracije parlamenata BiH adekvatnu tehničku i stručnu podršku te pružiti informacije o strukturama, mehanizmima i vještinama za planiranje i koordinaciju procesa EU integracija koji bi poslužili kao platforma za kreiranje politika u oblasti ključnih reformi vezanih za EU.
Tokom seminara članovi komisija imali su priliku da raspravljaju na teme poljoprivredne politike i ruralnog razvoja, sigurnosti hrane, fitosanitarstva Europske unije, kao i da poslušaju predavanja eminentnih eksperata iz BiH i regiona.

Predavači na dvodnevnom seminaru su bili:

Gđa. Ružica Gelo, Članica Pregovaračke skupine za vođenje pregovara o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te pregovarač za poglavlja: 11. Poljoprivreda i ruralni razvitak, 12. Sigurnost hrane, veterinarstvo, fitosanitarstvo, 13. Ribarstvo i 28. Zaštita potrošača i zdravlja,

G. Saša Bukovac, zamjenik direktora Centra za EU pri Hrvatskog gospodarskoj komori i član radne skupine za pripremu pregovora za poglavlje 11 –Poljoprivreda i ruralni razvoj,

i G. Džemil Hajrić, pomoćnik direktora, Agencije za sigurnost hrane BiH

Radionica: „EU – Hrvatska – BiH: Kako je deset godina stalo u jednu“

Vanjskopolitička inicijativa BH organizirala je radionicu u okviru projekta „Uključivanje parlamentarnih komisija za EU“ na kojem je prezentirala analizu „EU – Hrvatska – BiH: Kako je deset godina stalo u jednu”. Radionica je održana 22.04.2013. godine u hotelu Europe u Sarajevu.

Temu radionice činili su bilateralni odnosi između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine te trilateralni odnosi BiH, Hrvatske i Europske unije. Približavanje Hrvatske Evropskoj uniji ubrzalo je traženje odgovora na otvorena pitanja koja se već dugo nalaze na dnevnom redu bilateralnih razgovora između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U BiH ih više ne zovemo otvorenim pitanjima, nego negativnim implikacijama hrvatskoga članstva u EU-u, a u Hrvatskoj bi ih najradije sve odjednom zatvorili. No u cijelu priču uplela se i treća strana – Europska unija, koja insistira da se ti problemi rješavaju i u skladu s pravnim naslijeđem EU-a. U tzv. hitnom paketu razgovora Bruxelles – Zagreb – Sarajevo našle su se oblasti koje se odnose na sporazume o graničnim prijelazima i pograničnom saobraćaju, tranzit robe preko Luke Ploče i kroz teritoriju BiH u Neumu, izgradnju pristupnog puta do graničnih prijelaza sa svim inspekcijskim službama i osiguranje odgovarajućih objekata (BIP-ovi Bijača i Gradiška), razmatranje modaliteta za rješavanje teritorijalnog diskontinuiteta Republike Hrvatske (neumski koridor) i mogućnost prelaska granice s ličnim kartama za građene BiH nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Učesnici radionice su bili predstavnici državnog i entitetskih parlamenata BiH, te predstavnici relevantnih institucija BiH. Ulogu predavača imali su g. Amer Kapetanović, ekspert Vanjskopolitičke inicijative BH i autor navedene analize. Skupu se također obratitio i g. Zoran Perković, iz Ministarstva vanjskih poslova BiH. Prezentacija se organizira u sklopu projekta „Uključivanje parlamentarnih komisija za EU“ koji financira Britanska ambasada u Sarajevu.

Seminar za osoblje generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH i sekretare i koordinatore za EU integracije Vlada Kantona Federacije BiH

Vanjskopolitička inicijativa BH organizirala je seminar za osoblje generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH i sekretare i koordinatore za EU integracije Vlada Kantona Federacije BiH, koji se održao od 26. do 28. marta 2013. godine u hotelu Garden City u Konjicu, u sklopu aktivnosti projekta pod nazivom „Izgradnja struktura i kapaciteta Vlade FBiH za EU integracije“, koji se provodi uz financijsku podršku Britanske ambasade.

Cilj ovog seminara je bio pružanje detaljnijeg uvida u relevantna pitanja o procesu europskih integracija, politika proširenja i načinima donošenja odluka u EU kao i o iskustvima zemalja u regionu.

Gosp. Jurgis Vilcinskas, šefa Sekcije za politička i ekonomska pitanja, Delegacije EU u BiH govorio je u ulozi Delegacije EU u BiH. Gospodin Mislav Mataija sa Pravnog Fakulteta u Zagrebu govorio je o pravnom okviru proširenje EU i uloga nacionalnih parlamenta u procesu odlučivanja EU. Dr. sc. Senade Šelo-Šabić, znanstvena suradnice pri odjelu za međunarodne gospodarske i političke odnose, Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IMO) iz Zagreba govorila je o EU nakon Lisabonskog sporazuma te procesu proširenja EU na zemlje Zapadnog Balkana kroz prizmu iskustva Republike Hrvatske.

Učesnicima su se također obratili i BiH eksperti. Gosp. Osman Topčagić iz Ministarstva vanjskih poslova BiH pružio je detaljniji uvid u sam proces provođenja SSP-a. Gosp. Kenan Rešo, VPI BH ekspert prezentirao je analizu VPI BH na temu unapređenja uloge javnih službi na tržištu rada u Federaciji BiH. Gđa. Samira Nuhanović-Ribić iz Ministarstva civilnih poslova BiH govorila je na temu poticaja u poljoprivredi BiH i ulasku Hrvatske u EU, te kakve će to posljedice imati na poljoprivredu u BiH. Gosp. Davor Vuletić, savjetnik za vanjsku politiku iz ureda Hrvatskog člana predsjedništva, Predsjedništva BiH detaljnije je objasnio institucionalne mehanizme za provedbu SSP-a. Gđa Edita Kalajdžić, sekretar Vlade Federacije BiH, govorila je o značaju EU koordinacije kroz prizmu sekretarijata Vlade Federacije BiH.

Dvodnevni seminar za članove i osoblje zakonodavnih tijela u BiH

Vanjskopolitička inicijativa BH organizirala dvodnevni seminar za članove i osoblje zakonodavnih tijela u BiH, koji se održao 12. i 13. marta 2013. godine u hotelu „Garden City“ Konjic, u sklopu aktivnosti projekta pod nazivom „Uključivanje parlamentarnih komisija za EU“ koji se provodi uz financijsku podršku Britanske ambasade.

Cilj ovog projekta je pružiti komisijama za europske integracije parlamenata BiH adekvatnu tehničku i stručnu podršku te pružiti informacije o strukturama, mehanizmima i vještinama za planiranje i koordinaciju procesa EU integracija koji bi poslužili kao platforma za kreiranje politika u oblasti ključnih reformi vezanih za EU.

G. Nenad Mikulić, voditelj radne grupe za pregovore Republike Hrvatske iz oblasti okoliša, govorio je o standardima zaštite okoliša u EU – izvorima prava, osnovnim načelima i praksi kao i iskustvima Republike Hrvatske i tehničkim pregovaranjima.

G. Mislav Mataija, sa Pravnog fakulteta u Zagrebu, govorio je o parlamentarnom nadzoru nad procesom pregovaranja i Hrvatskom pristupanju Europskoj uniji. G. Mataija pružio je detaljniji uvid u rad tijela Hrvatskog Sabora prije i nakon pridruživanja Republike Hrvatske EU.

Gđa. Indira Sulejmanagić iz Odbora Fonda za Zaštitu okoliša Federacije BiH, govorila je o stanju okoliša u BiH kroz prizmu aktivnosti Fonda za Zaštitu okoliša Federacija BiH.

Dvodnevni seminar za osoblje generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH

Vanjskopolitička inicijativa BH organizirala dvodnevni seminar za osoblje generalnog sekretarijata, ureda za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU, Vlade Federacije BiH, koji se održao 05. i 06. marta 2013. godine u hotelu Aquareumal Fojnica, u sklopu aktivnosti projekta pod nazivom „Izgradnja struktura i kapaciteta Vlade FBiH za EU integracije“, koji se provodi uz financijsku podršku Britanske ambasade.

Cilj dvodnevnog seminara je da pruži detaljniji uvid u proces odlučivanja EU, proces europskih integracija i proširenja kao i u iskustva zemalja u regionu.

G. Zlatko Šabić, koji u akademskoj zajednici važi za vrsnog stručnjaka po pitanju EU govorio je o procesu proširenja i procesu odlučivanja u EU. G. Šabić obavlja dužnost profesora na Fakultetu društvenih nauka u Ljubljani i autor je preko 100 knjiga, članaka i ekspertiza sa područja međunarodnih odnosa i europskih studija.

G. Osman Topčagić, ministar savjetnik i šef odsjeka za EU, Ministarstva Vanjskih poslova BiH, govorio je o svim izazovima koje Bosni i Hercegovinu očekuju na ovom važnom koraku u daljem procesu pregovaranja sa Evropskom unijom i evropskih integracija.

Gđa. Marijana Liszt, ekspert i nekadašnja voditeljica radne skupine za poglavlje 8, tržišno natjecanje u Hrvatskoj govorila je o standardima tržišnog natjecanja u EU kao i iskustvima Republike Hrvatske i tehničkim pregovaranjima.

G. Davor Vuletić, pravnik i VPI BH ekspert za sistem državnu pomoć, prezentirao je Analizu „Sistem Državne Pomoći u BiH“, koju je sačinila VPI BH.

Prezentacija analize „Unapređenje uloge javnih službi na tržištu rada u Federaciji BiH“

Vanjskopolitička inicijativa BH održala je prezentaciju analize „Unapređenje uloge javnih službi na tržištu rada u Federaciji BiH“, 28.02.2013. godine u Poslovnom centru UNITIC, u Sarajevu u sklopu projekta „U službi programa EU u BiH“ koji financira Fond otvoreno društvo u BiH.

Predavač na ovoj prezentaciji je bio g. Kenan Rešo, direktor Zavoda za zapošljavanje FBiH. Prezentaciju analize pratila je panel diskusija sa gosp. Erolom Mujanovićem, VPI BH ekspertom za područje kretanja radne snage i gospodinom Adisom Arapovićem, konsultantom za javno zagovaranje iz Centra Civilnih Inicijativa.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici državnih i entitetskih institucija, poput Predsjedništva BiH, Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Ministarstva rada i socijalne politike FBiH, Službe za zapošljavanje Republike Srpske, Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, te Zeničko-Dobojskog i Unsko-Sanskog Kantona. Iz nevladinog i privatnog sektora su prisustvovali NVO KULT, NVO Žene Ženama Sarajevo, CIN Sarajevo, BHWI Foundation Sarajevo, SOROŠ, YEP, IOM, CPU Sarajevo i Profil Management Consulting.

Dvodnevni seminar za sekretare i koordinatore za europske integracije Vlada Kantona Federacije BiH

Vanjskopolitička inicijativa BH organizirala prvi dvodnevni seminar za sekretare i koordinatore za europske integracije Vlada Kantona Federacije BiH, koji se održao 20. i 21. februara 2013. godine u hotelu Garden City Konjic, u sklopu aktivnosti projekta pod nazivom „Izgradnja struktura i kapaciteta Vlade FBiH za EU integracije“, koji se provodi uz financijsku podršku Britanske ambasade.

Cilj prvog dvodnevnog seminara je da pruži nešto detaljniji uvid u proces odlučivanja EU, proces europskih integracija i proširenja kao i u iskustva zemalja u regionu.

Prof. dr. Zlatko Šabić, koji u akademskoj zajednici važi za vrsnog stručnjaka po pitanju EU govorio je o procesu proširenja i procesu odlučivanja u EU. G. Šabić obavlja dužnost profesora na Fakultetu društvenih nauka u Ljubljani i autor je preko 100 knjiga, članaka i ekspertiza sa područja međunarodnih odnosa i europskih studija. G. Amer Kapetanović, pomoćnik ministra i šef odsjeka za bilateralne odnose, Ministarstva Vanjskih poslova BiH, govorio je o svim izazovima koje Bosni i Hercegovinu očekuju na ovom važnom koraku u daljem procesu pregovaranja sa Evropskom unijom i evropskih integracija.

Dr. sc. Ivana Vukorepa, docentica na Katedri za radno i socijalno pravo Sveučilišta u Zagrebu, Pravni fakultet i voditeljica radne skupine za pripremu pregovora Republike Hrvatske za poglavlje Sloboda kretanja radnika. Gđa. Vukorepa govorila je detaljno o osnovama slobode kretanja radnika –izvorima prava, osnovnim načelima pravde i o iskustvu Republike Hrvatske i tehničkim pregovorima. Gđa. Tanja Kapetanović, ekspert VPI BH, prezentirala je Analizu „Okolišanjem do Europske unije“ koju je sačinila VPI BH. Analiza odgovara na pitanje što je nama okoliš i podsjeća nas na naše obaveze prema EU.

Seminaru su prisustvovali predstavnici Vlada Zeničko-dobojskog, Livanjskog, Hercegovačko- Neretvanskog, Posavskog, Unsko-Sanskog, Srednje-Bosanskog, Tuzlanskog i Bosansko-Podrinjskog kantona.

Prezentacija analize „Sistem državne pomoći u Bosni i Hercegovini“

Vanjskopolitička inicijativa BH je održala prezentaciju analize „Sistem državne pomoći u Bosni i Hercegovini“, 18.02.2013. godine u Hotelu Evrope, u Sarajevu.

Predavač na ovoj prezentaciji je bio autor analize, g. Davor Vuletić, nezavisni stručnjak iz oblasti državne pomoći u BiH. Komentator analize bio je g. g. Samir Sabljica, član Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine, koji je predstavio rad ovog Vijeća.

Prezentaciju analize pratila je parlamentarna panel diskusija sa predstavnicima državnog i federalnog parlamenta, g. Šefikom Dzaferovićem, gđom. Danijelom Martinović i gđom. Katicom Čerkez. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici državnih i entitetskih institucija, nevladinog sektora i obrazovnih institucija.