Politička analiza „U susret novoj Strategiji vanjske politike Bosne i Hercegovine 2018. -2023.“

Vanjskopolitička inicijativa BH je u saradnji sa Friedrich-Ebert-Stiftung 27.11.2018. godine organizovala predstavljanje prezentaciju političke analize „U susret novoj Strategiji vanjske politike Bosne i Hercegovine 2018.–2023“ autora Davora Vuletića.

Ovom analizom nastoji se napraviti presjek dokumenta novousvojene Strategije vanjske politike, predstaviti ga javnosti i time pokrenuti širu raspravu o njemu. Njome se procjenjuje i da li Strategija prati dešavanja u međunarodnim odnosima, geopolitiku, regionalnu dinamiku, zadovoljenje međunarodnih obaveza iz SSP-a u vezi sa Zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije (ZVSP), kao i UN-ovih Ciljeva održivog razvoja (COR). I na kraju, ovim se tekstom pokušava procijeniti da li je BiH iskoristila svoja iskustva u vanjskim poslovima i izradila politički dosljednu strategiju vanjske politike koja bi mogla odgovoriti na izazove koje donosi idućih pet godina, naglasio je autor analize, Davor Vuletić.

Prezentacija analize je bila uvodni osvrt na temu iz autorovog ugla i da potakne raspravu o samoj Strategiji vanjske politike BiH 2018-2023.

Tekst Strategije dostupan je na službenoj stranici Predsjedništva BiH: http://www.predsjednistvobih.ba/vanj/default.aspx?id=79555&langTag=bs-BA

Učesnici panela, autor analize, Davor Vuletić (VPI BH), prof. dr. Slavo Kukić, prof. dr. Nedžma Džananović Miraščija (FPN) i Đorđe Tomić (politikolog), Zlatko Dizdarević (VPI BH), u svom obraćanju su zaključili da bi ciljevi nove Strategije trebali imati naglasak na stabilnosti i sigurnosti, zaštiti građana BiH te promociji BiH u svijetu.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva, akademske zajednice i nadležnih institucija, rezidentnih ambasada i misija u Bosni i Hercegovini i medija.

„U susret novoj Strategiji vanjske politike Bosne i Hercegovine 2018.–2023“