Seminar za osoblje generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH i sekretare i koordinatore za EU integracije Vlada Kantona Federacije BiH

Vanjskopolitička inicijativa BH organizirala je seminar za osoblje generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH i sekretare i koordinatore za EU integracije Vlada Kantona Federacije BiH, koji se održao od 26. do 28. marta 2013. godine u hotelu Garden City u Konjicu, u sklopu aktivnosti projekta pod nazivom „Izgradnja struktura i kapaciteta Vlade FBiH za EU integracije“, koji se provodi uz financijsku podršku Britanske ambasade.

Cilj ovog seminara je bio pružanje detaljnijeg uvida u relevantna pitanja o procesu europskih integracija, politika proširenja i načinima donošenja odluka u EU kao i o iskustvima zemalja u regionu.

Gosp. Jurgis Vilcinskas, šefa Sekcije za politička i ekonomska pitanja, Delegacije EU u BiH govorio je u ulozi Delegacije EU u BiH. Gospodin Mislav Mataija sa Pravnog Fakulteta u Zagrebu govorio je o pravnom okviru proširenje EU i uloga nacionalnih parlamenta u procesu odlučivanja EU. Dr. sc. Senade Šelo-Šabić, znanstvena suradnice pri odjelu za međunarodne gospodarske i političke odnose, Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IMO) iz Zagreba govorila je o EU nakon Lisabonskog sporazuma te procesu proširenja EU na zemlje Zapadnog Balkana kroz prizmu iskustva Republike Hrvatske.

Učesnicima su se također obratili i BiH eksperti. Gosp. Osman Topčagić iz Ministarstva vanjskih poslova BiH pružio je detaljniji uvid u sam proces provođenja SSP-a. Gosp. Kenan Rešo, VPI BH ekspert prezentirao je analizu VPI BH na temu unapređenja uloge javnih službi na tržištu rada u Federaciji BiH. Gđa. Samira Nuhanović-Ribić iz Ministarstva civilnih poslova BiH govorila je na temu poticaja u poljoprivredi BiH i ulasku Hrvatske u EU, te kakve će to posljedice imati na poljoprivredu u BiH. Gosp. Davor Vuletić, savjetnik za vanjsku politiku iz ureda Hrvatskog člana predsjedništva, Predsjedništva BiH detaljnije je objasnio institucionalne mehanizme za provedbu SSP-a. Gđa Edita Kalajdžić, sekretar Vlade Federacije BiH, govorila je o značaju EU koordinacije kroz prizmu sekretarijata Vlade Federacije BiH.