Završna radionica : „Uvod u Lisabonski sporazum za osoblje i članove parlamenta BiH“

Uz financijsku potporu Vlade Velike Britanije i u organizaciji domaće nevladine organizacije Vanjskopolitička inicijativa BH (VPI BH), u ponedjeljak i utorak (26.03.- 27.03.2012.) u hotelu „Garden City“ u Konjicu održana je završna radionica projekta „Uvod u Lisabonski sporazum“ na kojem su učestvovali parlamentarci i stručno osoblje NS RS, PFBiH te Parlamentarne skupštine BiH.

Cilj završnog seminara bio je da se rezimiraju sadržaji obuhvaćeni na prethodnim seminarima sa naglaskom na ulogu EU parlamenta i nacionalnih parlamenata u kontekstu promjena koje Lisabonski sporazum unosi u način funkcioniranja Evropske unije. Lisabonski sporazum uvodi važne inovacije u način donošenja odluka u EU. Međutim, zbog širokog spektra domaćih političkih pitanja koja dominiraju u BiH, nije posvećeno dovoljno pažnje utjecaju Lisabonskog sporazuma na EU i na države potencijalne kandidate za članstvo u EU.

Predstavnici parlamenata BiH imali su priliku upoznati se sa sljedećim temama:

• Pravni okvir proširenja i uloga nacionalnih parlamenata u procesu odlučivanja, osvrt na hrvatsko iskustvo.
• Procesi odlučivanja prije i poslije Lisabonskog ugovora – više ili manje demokracije?
• Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u kontekstu reforme sektora pravde – opći pregled obaveza i trendova u segmentu izvršenja krivičnih sankcija
• Preporuke i mjere za reformu sistema izvršenja krivičnih sankcija u svjetlu SSP i strukturalnog dijaloga o pravosuđu.

U sklopu radionice održana je i posebna prezentacija na temu „Okolišanjem do Europske unije“ o čemu je VPI BH prethodno izradila analizu. Analiza odgovara na pitanje šta je nama okoliš i podsjeća nas na naše obaveze prema EU. U ocjeni usklađenosti i provedbi acquis communautairea kao prvi i osnovni problem navodi se nepostojanje državnog tijela koje će se baviti pitanjima zaštite okoliša. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Evropi koja nema ministarstvo ni agenciju za zaštitu životne sredine na državnom nivou.