VPI BH u suradnji s euroinfocentrima BiH informira građane o procesu europskih integracija

Suradnici VPI BH na projektu „Monitoring procesa europskih integracija u BiH“ održali su seriju predavanja u Zvorniku, Mostaru i Brčkom u suradnji s euroinfocentrima Tuzli, Mostaru i Brčkom.

U BRČKOM ODRŽANA PREZENTACIJA “KRITIČKI OSVRT NA IMPLEMENTACIJU SSP-a”

Brčko, 18.11.2009. – U skladu sa svojim osnovnim zadatakom usmjerenim ka informiranju javnosti o EU integracijama i aktivnostima bh vlasti na ispunjavanju preuzetih obaveza prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, Euro/Evro info centar Brčko, u saradnji sa Centrom za civilno društvo Kyodo, Sarajevo, Ekonomskim fakultetom, Brčko i Odsjekom za evropske integracije Vlade Brčko distrikta BiH, organizirao je prezentaciju na temu „Kritički osvrt na implementaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju“.

Prezentaciju gdina. Erola Mujanovića, iz Vanjsko-političke inicijative BiH, Sarajevo pratili su brojni članovi akademske zajednice, studenti, lokalni privrednici i političari. Zaključak prisutnih je bio jasan – napredak u provođenju reformi vezanih uz evropske integarcije je na vrlo niskom nivou isključivio zbog toga što se bh politički lideri ne mogu usaglasiti oko osnovnih reformskih prioriteta. Postignut je mali napredak u oblasti poštivanja ljudskih prava, a obaveza ustavnih reformi svedena je na usvajanje amandmana koje se odnose na Brčko distrikt BiH, zaključak je učesnika.

Uspostava pravnog okvira političke borbe protiv korupcije, bolje obrazovanje, te uređenije javno zdravstvo su neki od najvažnijih zadataka bh lidera, ukoliko se država želi približiti EU, što je i poruka sa ovog skupa.

________________________________________

“VAŽNOST EUROATLANSTKIH INTEGRACIJA I TRENUTNO STANJE PRIDRUŽIVANJA EU”

Mostar, 10.11.2009. – Euro Centar Mostar je u sklopu svojih aktivnosti organizirao predavanje na temu ”Važnost euroantlantskih integracija i trenutno stanje pridruživanja EU” koje je u ponedjeljak 09.11.2009.godine održano u prostorijama Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Prodekanica Pravnog fakulteta, prof.dr. Vesna Kazazić je ispred euro info centra i Fakulteta predstavila predavača gosp. Davora Vuletića, direktora Vanjsko političke inicijative (VPI) i zahvalila na spremnosti da na ovakav način približi informacije o integracijama i pojmu „Zapadni Balkan“ studentima i postiplomantima.

________________________________________

“PERSPEKTIVE MLADIH U PERIFERNIM I RURALNIM SREDINAMA U KONTEKSTU PROCESA PRIDRUŽIVANJA EVROPSKIM INTEGRACIJAMA”

Tuzla, 06.11.2009. – U sklopu svojih aktivnosti Euro Info Centar Tuzla je 05. 11. 2009. godine u Internacionalnom omladinskom centru Križevići kod Zvornika organizirao konferenciju na temu ”Perspektive mladih u perifernim i ruralnim sredinama u kontekstu procesa pridruživanja evropskim integracijama” sa ciljem utvrditi probleme s kojim se susreću mladi ljudi u ruralnim i perifernim područjima u BiH i ukazati na mogućnosti njihovog rješavanja u kontekstu procesa pridruživanja evropskim integracijama.

Predavači, gđa. Anamarija Magazinović, predstavnica Vanjsko Političke Inicijative-e je govorila o lokalnom i ruralnom razvoju u skladu sa implemnentacijom SSP-a, kao i komponentama razvoja i mogućnosti apliciranja iz programa IPA, doc. dr. Ismet Sejfija, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Ševal Šehić, koordinator omladinskog centra u Križevićima i Đorđe Radanović, predsjednik evropskog pokreta mladih u BiH su govorili o položaju mladih u ruralnim sredinama kao i o problemimma i šansama ruralnog razvoja u BiH.

Učesnici Konferencije predstavnici omladinskih nevladinih organizacija iz svih dijelova BiH, predstavnici OSCE-a, razvojnih agencija” Nerda” i “Bospo”i predstavnici općinskih vlasti složili su se da su nužna dalja naučna i stručna istraživanja koja će osigurati empirijsku osnovu za procjenu stanja i planiranja razvoja sela i periferije.