Analiza: EKONOMSKE PERSPEKTIVE EUROPSKIH INTEGRACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Categories: ,
Comments: 10

Svrha ove analize je da se kroz ekonomsku dimenziju i indikatore prikaže značaj saradnje Bosne i Hercegovine, prvo sa zemljama Europske unije, a onda sa Rusijom i Kinom, kako bi se procijenio njihov značaj i doprinos u ekonomskom smislu. Za procjenu nivoa značaja saradnje sa navedenim zemljama, korišteni su indikatori bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika, obim vanjskotrgovinske razmjene i nivo direktnih stranih investicija. Posebno je obrađen i regionalni aspekt prema pojedinim indikatorima, kako bi se sagledala i regionalna dimenzija i donijeli zaključci o brzini napretka Bosne i Hercegovine iz ekonomske perspektive sa zemljama Evropske unije.

BHS verzija PDF* Ekonomske perspektive europskih integracija Bosne i Hercegovine

Leave your comment