Turizam kao alat za razvoj BiH i ostvarenje ciljeva vanjske politike

Categories:
Comments: 0

Autorica: Adisa Čakanović

U Strategiji vanjske politike Bosne i Hercegovine za period 2018. – 2023. navodi se kako ova zemlja ima za cilj stvaranje povoljnog ambijenta za ekonomsku saradnju i promicanje interesa i razvojnih mogućnosti svoje ekonomije. Fokus na opšti ekonomski i društveni napredak prisutan je godinama, potpomognut od Evropske unije (EU) koja služi kao motor unutrašnjih reformi koje konvergiraju ka evropskim standardima, bivajući istovremeno i jedan je od glavnih trgovinskih i investicijskih partnera Bosne i Hercegovine. No, u svemu ovome je turizam, kao jako bitan faktor ekonomskog prosperiteta, stavljen na marginu razvojnih planova. Imajući u vidu prethodno pomenutu Strategiju, turizam će u ovom tekstu biti predstavljen kao alat koji može doprinijeti unapređenju nekoliko stubova vanjske politike koji uključuju ekonomski prosperitet te promociju Bosne i Hercegovine u svijetu. Poseban akcenat će biti stavljen na pregled načina na koji bi turizam mogao biti iskorišten za pomoć razvojnim ciljevima BiH, navedenih u njenoj vanjskopolitičkoj agendi, na osnovu nekih postojećih koncepata i projekata.

Cijeli blog preuzmite ovdje: Turizam kao alat za razvoj BiH i ostvarenje ciljeva vanjske politike
Blog nastao u sklopu programa “Aktuelna vanjska politika”

Da bi se razvio održiv i produktivan turistički sektor i da bi turizam bio adekvatno iskorišten kao alat za unapređenje stubova vanjske politike, postoji potreba za poboljšanjem nekoliko komponenti. One uključuju definiranje i implementaciju strategija i taktika kako bi rad u turizmu u BiH bio isplativiji (finansijski, profesionalno i tako dalje). Integracija prirodnog i kulturnog naslijeđa treba biti temeljni dio turističkog proizvoda. BiH ima širok spektar kulturnih i prirodnih resursa koji se mogu pretvoriti u turističku ponudu koja je proizvodna vrijednost. Također, postoji potreba za dosljednim međunarodnim nivoima usluga i ponudom turističkih proizvoda koja je raznolika i privlačna ciljanim segmentima u avanturističkom, kulturnom i vjerskom turizmu. Ova vremena zahtijevaju posvećenost podršci sektoru turizma i aktivno djelovanje svih nivoa vlasti kroz obnovljeni strateški fokus i ciljane akcije kako bi se postigli ciljevi kao što su poboljšana podjela koristi, zaštita životne sredine, otpornost i održivost.

Leave your comment