RANE KONSULTACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI: IZUZETAK, A NE PRAVILO

Categories:
Comments: 1

Politički sažetak (policy brief), Decembar, 2021.

Autori: Haris Ćutahija i Emina Kuhinja

Politička uključenost je osnovni mehanizam putem kojeg su građani uključeni u demokratijui često je povezana sa povećanom stepenom demokratije, većom odgovornošću iefikasnijim političkim odlukama. Reforme otvorene vlade su izgrađene na efektivnomangažmanu građana u kreiranju politika, što ima potencijal da obnovi vezu između kreatorapolitike i građana. Učešće građana u kreiranju politika ključna je komponenta uspješnogupravljanja jer pruža novi izvor ideja, znanja i resursa, a istovremeno jača povjerenjejavnosti u vladu. Kompletne, objektivne i relevantne informacije, definisani ciljevikonsultacija, i dovoljno vremena i fleksibilnosti, svi bi trebali biti dio procesa. Građanin je, prema teoriji i praksi javne uprave, sve više u središtu rasprava kreatorapolitika, ne samo kao meta, već i kao agent. Cilj je osigurati politike i usluge koje suprilagođene potrebama pojedinaca i primjerene njihovim okolnostima. Termini kao što su”ko-kreacija” i “koprodukcija” su se pojavili da odražavaju ovaj sistematski cilj stalnesaradnje između vladinih agencija, nevladinih organizacija, zajednica i pojedinaca.

BHS: Rane konsultacije u Bosni i Hercegovini: Izuzetak, a ne pravilo

Leave your comment