PROAKTIVNA TRANSPARENTNOST I PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA: POČETAK RAZGOVORA IZMEĐU VLASTI I NARODA

Categories:
Comments: 1

Politički sažetak (policy brief), Decembar, 2021.

Autori: Emina Kuhinja i Haris Ćutahija

Proaktivna transparentnost i slobodan pristup informacijama karakterišu demokratskadruštva, uvodeći red u državi da osigura transparentnost rada svojih administrativnihstruktura. Ove strukture treba da pruže osnovu za pokretanje komunikacije izmeđuinstitucija i građana. Komunikacija počiva na reaktivnoj transparentnosti administracije injenom praćenju Zakona o slobodi pristupa informacijama (ZOSPI). Prema ovom zakonu,građani su dužni dobiti informacije na zahtjev, dok je uprava samoinicijativno objavljivalaodređene informacije radi upoznavanja građana sa svojim radom, njihovim pravima iobavezama ili uključivanja građana u procese donošenja odluka u vezi sa zakonima,politikama, akcijama i slično. Ova komunikacija se odvija na različitim nivoima i kroz različitekanale, a razvojem novih tehnologija i širim korištenjem internet platformi i društvenihmedija, otvaraju se mogućnosti za nove načine uključivanja građana.

BHS: Proaktivna transparetnost i pravo na pristup informacijama: Početak razgovora između vlasti i naroda

Leave your comment