Održana prezentacija Monitoring izvještaja za RJU u BiH 2019./2020.

Categories:
Comments: 3

U četvrtak, 17.06.2021. godine, u Sarajevu održan je sastanak Državne radne grupe za reformu javne uprave u BiH i prezentacija Monitoring izvještaja za RJU u BiH 2019./2020. u sklopu projekta Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu (WeBER 2.0).

PAR Monitor izvještaj za BiH je drugi po redu izvještaj o sistemskom monitoringu reforme javne uprave (PAR Monitor) za period 2019./2020. godina. Monitoring reforme javne uprave koji se provodi unutar WeBER 2.0 projekta predstavlja nezavisni nadzor reforme javne uprave od strane civilnog društva za zemlje Zapadnog Balkana. PAR Monitor izvještaj 2019./2020. za BiH rezultat je provedenih monitoring aktivnosti od strane Vanjskopolitičke inicijative BH. Izvještaj sadrži ključne nalaze za BiH u šest oblasti reforme javne uprave koji se temelje na SIGMA-inim Principima reforme javne uprave. Stoga ovaj izvještaj predstavlja nadopunu rada SIGMA-e i Evropske komisije koja kao osnovu za izvještavanje uzima perspektivu civilnog društva.

„Reforma javne uprave jedan je od preduslova za uspješnu integraciju Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju (EU) i obaveza prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Uloga javne uprave u procesu evropskih integracija je presudna, jer olakšava provođenje neophodnih reformi za članstvo u EU, a istovremeno pruža efikasnu raspravu o tom procesu. Jedan od primarnih preduslova za članstvo u EU je nadležnost administrativnih kapaciteta za usvajanje i provedbu osnovnog zakonodavstva EU (pravne stečevine EU)“, izjavila je Anida Šabanović, direktorica Vanjskopolitičke inicijative BH predstavljajući Monitoring izvještaj za Reformu javne uprave Bosni i Hercegovini 2019./2020.

Dodala je da je potrebno pružiti informacije i uključiti širu javnost u konsultacije, prije svega predstavnike organizacija civilnog društva, i to već u ranim koracima kreiranja dokumenata.

“Potrebno je usvojiti novu Strategiju za reformu javne uprave na svim nivoima, zajedno s Operativnim planom za reformu javne uprave koji osigurava kvalitet, djelotvornost, finansijsku održivost, odgovornost i

koordinaciju reforme javne uprave. Također je potrebno povećati efikasnost primjene RJU i sveobuhvatnost praćenja i izvještavanja”, poručila je Šabanović predstavljajući izvještaj.

Pored predstavnika medijske zajednice, institucija BiH, prezentaciji i diskusiji o monitoring izvještaju prisustvovale sudjelovale su organizacije civilnog društva sa prostora cijele BiH koje čine Državnu radnu grupu za reformu javne uprave u BiH u sklopu WeBER 2.0 projekta.

Leila Bičakčić, direktorica Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) izjavila je da je nivo transparentnosti javnih institucija direktno proporcionalan nivou demokratije u društvu, te da moramo zajednički raditi na unaprjeđenju otvorenosti i odgovornosti u radu institucija, a u zajedničkom cilju izgradnje boljeg i demokratičnijeg društva za sve građane BiH.

Prilikom uvodnog obraćanja Jasmina Galijašević, iz Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, izjavila je da je jako sretna što je njena institucija prepoznata kao primjer dobre prakse u monitoring izvještaju reforme javne uprave u BiH. „Jako smo sretni što smo uspjeli nakon prvog PAR monitor izvještaja i na osnovu njegovih rezultata uvesti nove prakse koje su se pokazale jako učinkovitim, te smo tim izmjenama doprinijeli većoj transparentnosti našeg rada.“ Pozvala je sve institucije da svojim unutrašnjim kapacitetima rade na promjenama koje ne iziskuju značajne resurse, a sigurno mogu poboljšati komunikaciju sa javnošću.

Vedrana Faladžić, viša stručna saradnica za odnose s javnošću Ureda koordinatora reforme javne uprave u BiH naglasila je da je PARCO naročito zainteresovan za uvezivanje i rad sa civilnim sektorom u Bosni i Hercegovini.

„Nas u Uredu veseli činjenica da postoje ovakvi projekti kao što je WeBER koji se bave monitoringom reforme javne uprave i na taj način doprinose cjelokupnom procesu. Ovaj izvještaj nam je jako značajan za pripremu budućih strateških dokumenata. Ja se nadam da će moje kolege voditi računa o tome šta javnost želi od nas, kakva je njihova percepcija, te svim državnim institucijama mora biti u interesu da mijenjaju svijest javnosti o povjerenju u državne institucije.“

O obavezama Bosne i Hercegovine te izazovima s kojima se ona suočava u procesu reforme javne uprave, govorila je i Taru Kernisalo, ataše i program menadžerica, Operativni odjel I (Pravosuđe i unutarnji poslovi, reforma javne uprave) iz Delegacije EU u BiH tepredstavnici zajedničke inicijative Evropske unije i OECD, SIGMA – dr. Gregor Virant, voditelj programa SIGMA, koji je ujedno i član savjetodavnog odbora WeBER2.0 projekta i Marian Lemke, budući menadžer SIGMA za Bosnu i Hercegovinu.

U periodu od decembra 2019. do decembra 2022. godine, Vanjskopolitička inicijativa BH, u saradnji sa partnerima iz Think for Europe (TEN) mreže i uz podršku briselskog Centra za evropsku politiku (European Policy Centre – EPC) realizuje projekat WeBER 2.0 posvećen jačanju participativne demokratije kroz veće angažovanje civilnog društva u razvoju politika i implementaciji reformi javnih uprava u zemljama Zapadnog Balkana.

Projekat se realizuje uz podršku Evropske komisije, a naslanja se na prvi WeBER, koji je bio realizovan od kraja 2015. do kraja 2018. godine. Cilj projekta je jačanje položaja organizacija civilnog društva u kreiranju javnih politika na nacionalnom i regionalnom nivou i unapređenje njihove nadzorne i konsultativne uloge. Osposobljavanjem organizacija civilnog društva za učešće u konstruktivnom dijalogu posvećenom reformama, projekat WeBER 2.0 doprinosi regionu u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Leave your comment