Program za razvoj mladih profesionalaca u think tankovima

Categories:
Comments: 2

O projektu

Od novembra 2016. godine Vanjskopolitička inicijativa BH implementira projekt „Program za razvoj mladih profesionalaca u think tankovima“ kojeg finansira Open Society Think Tank Fund. Program je namijenjen istraživačima koji su završili magisterij ili doktorski studij iz društvenih nauka na najboljim univerzitetima OECD zemalja (Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj) koji se žele vratiti u svoje države i raditi u think tankovima koji nastoje privući mlade osobe. Magistri i doktori nauka imaju mogućnost raditi u think tankovima iz Centralne, Istočne i Južne Evrope i bivšeg Sovijetskog saveza, analizirati politike i steći iskustvo zagovaranja u istaknutim think tanovima regije na obostranu korist  istraživača i organizacija.

Budžet

USD 6,700

Cilj projekta

Nakon protesta u februaru 2014. godine, lideri političkih stranaka u Bosni i Hercegovini su potpisali pisanu izjavu Evropskoj uniji da će podržati proces reformi i rad na sprovođenju Reformske agende. Do augusta 2015. godine, sva tri nivoa vlasti su osvojili Agendu i u oktobru iste godine usvojen je i Akcioni plan za sprovođenje kojeg su usvojile izvršne vlasti, tj. Vijeće Ministara. Osnovna teza istraživačkog rada je: Prošla je jedna godina od usvajanja Reformske agende i glavno pitanje je: Koji je utjecaj sprovođenje Agende na BiH do sada? Cilj projekta jeste iznošenje prijedloga i preporuka za BIH na osnovu sveobuhvatne analize i evaluacije trenutnog stanja i napretka u sprovođenju Agende.

Leave your comment