Organizacije civilnog društva Ministarstvu pravde BiH: Povući Prednacrt Zakona o slobodi pristupa informacijama na doradu

Categories:
Comments: 0

Organizacije civilnog društva pozivaju Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine (Ministarstvo) da povuče na doradu Prednacrt Zakona o slobodi pristupa informacijama jer nije u skladu sa međunarodnim standardima i najboljim praksama. Prednacrt u pojedinim dijelovima ugrožava stečena prava i dostignuća iz postojećeg Zakona. Posebno zabrinjava veoma dugačka lista izuzetaka ili mogućih ograničenja kod pristupa informacijama u posjedu javnih vlasti, kao i mogućnost da se rok (15 dana) za postupanje po zahtjevima za pristup informacijama produži na još 15 dana.

Prednacrt predviđa da je drugostepeni organ u postupcima za ostvarivanje prava na pristup informacijama Žalbeni savjet pri Savjetu ministara, a koji se ne može smatrati nezavisnom institucijom sa ljudsko-pravaškim mandatom. Dole potpisane organizacije brine i to što je Institucija ombudsmana za ljudska prava gotovo potpuno izostavljena iz Prednacrta, iako je to jedina nezavisna institucija koja je do sada pratila primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama. Konvencija Savjeta Evrope o pristupu službenim dokumentima u članu 9. predviđa da bi države trebale edukovati javne institucije o njihovim obavezama u vezi sa pristupom informacijama, učeći ih kako da pravilno primjene zakon. Prednacrt ni na jednom mjestu ne predviđa edukaciju službenika i institucija.

Organizacije civilnog društva pozdravljaju to što je Ministarstvo uputilo Prednacrt u konsultacije pozivajući sve učesnike da u ranoj fazi izrade propisa daju svoj doprinos, kao i što se u Prednacrtu predviđa tzv. proaktivna transparentnost. Ili obaveza javnih organa da veliki broj informacija objavljuju na svojim službenim web stranicama i centralnom portalu.

Organizacije civilnog društva zahtijevaju da pri doradi Prednacrta Ministarstvo uvaži njihove prijedloge, i da posebno obrati pažnju na sljedeće stvari:

  • proaktivna transparentnost ne smije biti prepreka ostvarivanju prava na pristup informacijama na zahtjev;
  • osigurati Zakonom okvir za edukacije službenika za informisanje i svih institucija koje postupaju u postupcima za ostvarivanje prava na pristup informacijama;
  • izuzeci kod pristupa informacijama moraju biti precizno normirani i svedeni na zaštitu uskog kruga legitimnih vrijednosti (nacionalna sigurnost, zaštita privatnosti, sprečavanje kriminala i sl.);
  • test javnog interesa kojim se utvrđuje da li je opravdana primjena izuzetka mora biti razrađen i jasno preciziran u Zakonu kako bi se zaštitio interes javnosti;
  • rokovi za postupanje kod zahtjeva za pristup informacijama moraju biti kratki i nikako se ne smije dopustiti dodatno produženje roka;
  • institucije koje osiguravaju primjenu zakona moraju biti nezavisne i specijalizovane za oblast pristupa informacijama.

Zakon o slobodi pristupa informacijama je jedan od ključnih zakona  za osiguranje medijskih i građanskih sloboda. Ovaj zakon omogućuje novinarima, građanima, aktivistima i organizacijama da prate rad javnih tijela, i svaka izmjena ovog propisa mora biti pažljivo razmotrena i usklađena sa međunarodnim standardima.

Organizacije potpisnice:

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN)

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH)

Balkanska istraživačka mreža u Bosni i Hercegovini (BIRN BiH)

Udruženje/udruga BH novinari

Fond otvoreno društvo BiH

Centar za zastupanje građanskih interesa

Sarajevski otvoreni centar (SOC)

UG „Zašto Ne“

Vanjskopolitička inicijativa BH (VPI)

Centar za promociju civilnog društva (CPCD)

Civil Rights Defenders (CRD)