Poziv organizacijama civilnog društva za učestvovanje u Državnim radnim grupama WeBER platforme

Categories:
Comments: 0

Vanjskopolitička inicijativa BH (VPI BH), u ime regionalne mreže Think for Europe Network (TEN) a u okviru WeBER projekta, poziva sve zainteresovane organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine da se uključe u osnivanje, a potom i u rad Državnih radnih grupa (DRG) za praćenje reforme javne uprave (RJU) u zemljama Zapadnog Balkana (ZB).

Državna radna grupa je državni konsultativni mehanizam koji ima za cilj da uključi civilno društvo u dijalog sa predstavnicima nadležnih organa o osmišljavanju i praćenju RJU na Zapadnom Balkanu (ZB). DRG se osnivaju u svakoj od zemalja ZB, kao dio šireg konsultativnog mehanizma za dijalog o RJU – regionalne WeBER platforme, osnovane u Podgorici, novembra 2016. godine.

DRG obezbjeđuju da dijalog o RJU uključi civilno društvo na svim nivoima, kroz učešće OCD koje su aktivne kako na državnom tako i na nivou gradova i općina.

Članstvo u DRG je otvoreno za sve zainteresovane OCD. Kako bi Vaša organizacija postala članica DRG potrebno je da nam pošaljete izjavu o zainteresovanosti za pristupanje u kojoj navodite prethodno iskustvo organizacije u aktivnostima koje se tiču RJU, kao i da popunite upitnik za procjenu potreba OCD u vezi sa učešćem u procesu RJU (link ka upitniku se nalazi u Pozivu). Prijavljivanje za učešće u radu Državnih radnih grupa traje do 9. marta!

Poziv

Prilog pozivu