Izvještaj EU o BiH: Vrijeme je za usvajanje Državnog programa integrisanja

Categories:
Comments: 0

Godišnji izvještaji Europske komisije o sedam zemlja uključenih u politiku proširenja EU objavljeni su prošli utorak. U njima je dosta novina. Do prošle godine ovi dokumenti su nosili naziv “izvještaja o napretku.” Od ove godine se zovu samo “izvještajima.”

Sažetak analize VPI BH:

• Europska komisija od ove godine koristi jednu (za sve zemlje usklađenu) skalu za ocjenjivanje napretka u zadnjoj godini i drugu (također usklađenu) skalu za ocjenjivanje ukupne pripremljenosti zemlje za članstvo u EU, te novu metodologiju za deset područja.

• U ukupnom rezultatu BiH se nalazi u ranoj fazi pripremljenosti za članstvo u EU (najlošija ocjena), ali je u zadnjoj godini osvarila određeni napredak (srednja ocjena).

• Od septembra 2014. do septembra 2015. godine BiH je jedino nazadovala na području slobode medija (izražavanja), a najviše je uradila kroz dobar napredak na području javnih nabavki.

• Osim na području slobode kretanja kapitala, intelektualnog vlasništva i carina i poreza, gdje je BiH srednje pripremljena za članstvo u EU (srenja ocjena), na svim ostalim područjima BiH je ili u ranoj ili tek određenoj fazi pripremljenosti (dvije najlošije ocjene).

• Iz tog razloga je važno da BiH što prije usvoji Državni program integrisanja, a za koji je Direkcija za europske integracije BiH uradila sve tehničke pripreme. Isti će utvrditi plan ispunjavanja kriterija za članstvo i plan usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU. I koji će biti obavezujući za sve nivoe vlasti BiH.

• Ove godine Europska komisija je preciznije ukazala na očekivanja od BiH za narednu godinu, pa je potrebno da BiH ispuni ta očekivanja.

Godišnji izvještaji Europske komisije o sedam zemlja uključenih u politiku proširenja EU objavljeni su prošli utorak. U njima je dosta novina. Do prošle godine ovi dokumenti su nosili naziv “izvještaja o napretku.” Od ove godine se zovu samo “izvještajima.” Europska komisija je za ocjenjivanje svih zemalja koristila dvije skale: jednu za napredak u zadnjih dvanaest mjeseci i drugu za ukupno stanje pripremljenosti zemalja da postanu članice EU.

Mediji u BiH su prošli utorak prenosili ocjenu Johannesa Hahna, komesara EU za politiku proširenja, da se BiH vratila na put reformi. Mnogi u BiH i EU su govorili o najboljem izvještaju Europske komisije o BiH do sada.

Pohvaljeno je usvajanje reformske agende, akcionih planova i dogovora o nekoliko strategija i okvirnih politika. I nekih pozitivnih koraka na usklađivanju sa EU standardima. BiH je sredinom ove godine dočekala i konačno stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU. Nakon petnaest godina pregovaranja, postavljanja uslova, neisupnjavanja uslova, mijenjanja uslova, ispunjavanja uslova i konačnog ratificiranja Sporazuma.

U ukupno 25 područja je Europska komisija ocjenjivala pripremljenosti i napredak BiH po novim skalama. Za njih deset je koristila napredniju metodologiju, što bi trebalo da znači da su i rezultati mnogo relevantniji. Novina je i definisanje konkretnijih očekivanja Europske komisije od BiH za narednu godinu.

Područja u kojim je korištena naprednija metodologije su: reforma javne uprave; funkcioniranje pravosuđa; borba protiv korupcije; borba protiv organizovanog kriminala; sloboda izražavanja (medija); postojanje funkcionalne tržišne ekonomije; sposobnost ekonomije da se nosi sa pritiskom EU tržišta; javne nabavke; statistika i financijska kontrola.

Kada je u pitanju reforma javne uprave, BiH od septembra 2014. do septembra 2015. godine nije napravila nikakav napredak. A nivo pripremljenosti njene javne uprave je u ranoj fazi (najlošija ocijena). U narednoj godini EU od BiH očekuje da usvoji strategiju za reformu javne uprave za čitavu BiH i osigura političku podršku za njenu provedbu.

Neki napredak je vidljiv u području vladavine prava i pravosuđa. I za razliku od javne uprave, naše pravosuđe je ipak postiglo određeni nivo pripremljenosti za članstvo u EU. Očekivanje za narednu godinu se odnosi na usvajanje akcionog plana za provedbu Strategije za reformu pravosuđa i usvajanje plana za smanjenje zaostalih slučajeva na sudovima u BiH.

Na području borbe protiv korupcije EU očekuje od BiH da omogući dovoljno financijskih sredstava za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije, da poboljša zakonski okvir i da ustanovi preostala tijela za prevenciju korupcije i monitoring borbe protiv korupcije. U borbi protiv organizovanog kriminala EU od BiH očekuje jačanje saradnje između sigurnosnih agencija.

U dvanaest mjeseci sloboda izražavanja (medija) u BiH ocijenjena je najlošije. Naša zemlja je na ovom području nazadovala. Europska komisija konstatovala je da je ukupno ostvaren određeni nivo pripremljenosti: zakonski okvir u BiH postoji. Ali je konstatovala i da je problem naše zemlje u neprovedbi zakona. Izražena je zabrinutost zbog političkog uticaj na javne emitere i netransparentnosti u vlasništvu medija. Od BiH se u narednoj godini očekuju odlučnije istrage o prijetnjama prema novinarima i stvaranje financijske sigurnosti za javne emitere. I omogućavanje njihove nezavisne uređivačke politike.

Kada je u pitanju ekonomija, BiH je ostvarila umjeren napredak u dvanaest mjeseci. Ali, prema ocjeni Europske komisije, u našoj zemlji i dalje ne funkcionira tržišna ekonomija, i ista nije spremna da se nosi sa pritiskom EU tržišta. U narednoj godini EU očekuje od BiH da poboljša kvalitetu javnih financija i okvir za upravljanje budžetima, te da unaprijedi proces restruktuiranja preduzeća i procesa privatizacije, te poboljša uslove za poslovanje.

Na području javnih nabavki BiH je u zadnjih dvanaest mjeseci, kroz stupanje na snagu novog zakona, ostvarila dobar napredak. I BiH je ostvarila određeni nivo usklađenosti sa standardima EU. U narednih godinu dana Europska komisija očekuje od BiH da usvoji podzakonske akte, ojača monitoring ulogu Agencije za javne nabavke i poboljša transparentnost javnih nabavki.

Bh. statistika je u ranoj fazi usklađenosti sa standardima EU. Iako je u zadnjoj godini BiH ostvarila neki napredak na usklađivanju standarda sa onim u EU. Očekivanje za narednu godinu je da BiH nastavi usklađivati svoje standarde, da poboljša saradnju, koordinaciju i donošenje odluka o državnom statističkom sistemu, te da konačno objavi rezultate popisa iz 2013. godine. Neusklađenost statističkih standarda BiH sa onim u EU posebno zabrinjava zbog činjenice da kvalitet rezultata reformi predviđenih Reformskom agedom će ovisiti od kvalitete statističkih pokazatelja trenutne situacije.

Kada je u pitanju financijska kontrola BiH se nalazi u ranoj fazi, iako je u zadnjoj godini ostvaren neki napredak kroz osnivanje interne financijske kontrole u FBiH i Brčko Distrktu.

U ukupnom rezultatu u 25 područja koja je Europska komisija ocjenila novim skalama, BiH se nalazi u ranoj fazi pripremljenosti za članstvo u EU (najlošija ocjena), ali je u zadnjoj godini osvarila određeni napredak (srednja ocjena).

Da bi BiH u narednih 12 mjeseci ostvarila dobar ili vrlo dobar napredak (dvije najbolje ocjene), te se pomjerila iz rane u određeni nivo pripremljenosti za članstvo u EU, morat će pokazati rezultat na ispunjavanju zahtjeva koje je ovogodišnji izvještaj konkretno naveo kao preporuke za narednu godinu.

Ali će i što prije morati usvojiti Državni program integrisanja. To je dokument za koji je Direkcija za europske integracije BiH već uradila tehničke pripreme. Potreban je sada i politički dogovor, a onda i njegova provedba od strane svih nivoa vlasti u BiH. Istim se utvrđuje plan ispunjavanja kriterija za članstvo u EU i plan usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU. Programom se detaljno razrađuju politike, reforme i mjere za njihovo provođenje, a može sadržavati i projekciju budžeta za provođenje Programa.