Popodnevni razgovori: „Regionalna rekonekcija kao nova paradigma“

Categories:
Comments: 0

Vanjskopolitička inicijativa BH i Friedrich Ebert Fondacija nastavljaju sa serijom kasnih popodnevnih razgovora. Cilj ovih popodnevnih razgovora je otvaranje diskusije o raznim aspektima bosanskohercegovačke vanjske politike, te okupljanje bosanskohercegovačkih i stranih diplomata, predstavnika državnih institucija, privrednika, novinara, te predstavnika nauke i civilnog društva koji bi činili sveobuhvatnu platformu za kvalitetan diskurs.

Dana 07. novembra 2013. godine, Vanjskopolitička inicijativa BH je održala svoju sesiju na temu „Regionalna rekonekcija kao nova paradigma“ na kojem su prisustvovali predstavnici Parlamentarne Skupštine BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, predstavnici diplomatskog kora Slovenije, Makedonije, Srbije i Hrvatske, predstavnici Vijeća za regionalnu suradnju te predstavnici akademskih krugova.

U prijatnoj atmosferi, g. Amer Kapetanović, Ministar savjetnik i šef odsjeka za bilateralne odnose, Ministarstva vanjskih poslova BiH prezentirao je analizu i osvrnuo se na ključne velikog broja regionalnih inicijativa te sam koncept europskog regionalizma. Elaborirao je značaj regionalizma kao nove doktrine Balkana, te pojasnio koji faktori pokreću tu novu paradigmu.

G. Davor Vuletić, savjetnik za vanjsku politiku u Predsjedništvu BiH, govorio je o promjenama koje se moraju desiti u regionu. Također je naglasio da je napredak BiH u izvršenju tih promjena veoma spor.

G. Amer Kapetanović, naglasio je značaj eliminacije retorike prošlosti iz politike BiH. Istakao je da je daljnje ohrabrenje regionalne suradnje moguće, korisno i poželjno za sve zemlje Zapadnog Balkana.

G. Ivan Orlić iz Ministarstva vanjskih poslova BiH koji je predsjedavao ovim panelom, ukazao je na činjenicu da će sve sadašnje i buduće konekcije u regiji biti zasnovane na ekonomskom interesu.

Najprominentniji zaključak ove diskusije je da zemlje zapadnog Balkana konstantno pronalaze nove inicijative koje ih vežu jedne za druge. Ovu činjenicu nemoguće je poreći kad se uzme u obzir veliki broj postojećih regionalnih inicijativa. Zajednička eu perspektiva je pomogla da se ohrabre pozitivne promjene. Stvaranje regionalne ekonomske međuovisnosti, zajednički kulturni identitet te zajedničke društvene vrijednosti su se ispostavile kao jače u odnosu na brojne scenarije katastrofe koji su dugo vremena pripisivani balkanu, te će nastaviti da stvaraju jače veze u regiji u budućnosti.