Презентација: „Захтјеви из Споразума о стабилизацији и придруживању између БиХ и ЕУ-а у питању државне помоћи (државних потпора)“

Categories:
Comments: 0

Први у низу презентација у организацији Вањскополитичке иницијативе БХ (ВПИ БХ) и уз подршку Фонда Отворено Друштво одржан је 04.03.2011. године на тему „Захтјеви из Споразума о стабилизацији и придруживању између БиХ и ЕУ-а у питању државне помоћи (државних потпора)“ о чему је ВПИ БХ претходно израдила анализу.

Доношење закона о државној помоћи и успостава институције за планирање и контролу државних помоћи на нивоу БиХ је неопходно, у периоду до пуноправног чланства БиХ у Европској Унији, како би БиХ добила један свеобухватан увид у категорије, износе и сврхе државних помоћи које се дођељују на разним нивоима власти, како би се идентификовали приоритети, направиле анализе учинка државних помоћи и стратешки координирала индустријска и развојна политика земље, која је по важећем уставном устројству додијељена у надлежност три различита нивоа власти.

С тим циљем Босна и Херцеговина мора предузети сљедеће конкретне кораке:

• Парламент БиХ треба – неодложно – усвојити Закон о државној помоћи, који већ постоји у форми приједлога.

• На основу усвојенога Закона, Вијеће министара БиХ треба успоставити оперативно неовисно тијело за контролу државних помоћи до краја 2011. године које ће имати надлежност да одлучује о поврату незаконитих државних помоћи када за то дође вријеме сукладно роковима из ССП-а, а које ће до тада помагати институцијама ентитета, кантона и Дистрикта Брчко да ускладе праксе давања својих субвенција с еуропским стандардима почевши од 2012. године.

• Вијеће министара треба – неодложно – усвојити већ израђени Годишњи извјештај о државним помоћима и доставити га Еуропској комисији чиме би се испунила обавеза извјештавања из ССП-а.

• Најкасније до јула 2012. БиХ треба успоставити свеобухватан инвентар постојеће државне помоћи те независно оперативно тијело надлежно за контролу усклађивања такве помоћи са ЕУ нормама, које мора почети радити до 2012.;

• До јула 2013. године БиХ и Европска комисија требају подузети мапирање државне помоћи како би се размотрила потреба за различитим максималним ограничењима државне помоћи у различитим дијеловима БиХ прије истека статуса озбиљно неразвијене земље (јули 2014.), који омогућава примјену минималних ограничења интензитета државне помоћи;

• Координациони одбор за економски развој и еуропске интеграције, ВМ БиХ, владе ентитета и Брчко Дистрикт координирају при изради елабората о мапирању државне помоћи сукладно роковима из ССП-а.

• Вијеће министара БиХ треба аплицирати Еуропској комисији на средства ИПА фондова за Пројект техничке подршке у области развоја система државне помоћи.