Prezentacija: „Okolišanjem do Evropske unije“

Peta u nizu prezentacija u organizaciji Vanjskopolitičke inicijative BH (VPI BH) i uz podršku Fonda Otvoreno Društvo održana je 24.02.2012. godine, u Sarajevu, na temu „Okolišanjem do Evropske unije“ o čemu je VPI BH prethodno izradila analizu.

Analiza koju je sačinila VPI BH odgovara na pitanje šta je nama okoliš i podsjeća nas na naše obaveze prema EU. U ocjeni usklađenosti i provedbi acquis communautairea kao prvi i osnovni problem navodi se nepostojanje državnog tijela koje će se baviti pitanjima zaštite okoliša. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Evropi koja nema ministarstvo ni agenciju za zaštitu životne sredine na državnom nivou. Ističe se neprovođenje zakonodavstva u entitetima. Kaže se da BiH trpi zbog ograničenog administrativnog kapaciteta i ima malo financijskih resursa za potrebna ulaganja u okoliš.

S tim ciljem Bosna i Hercegovina mora poduzeti sljedeće konkretne korake:
• usvajanje zakona o zaštiti okoliša na državnom nivou u svrhu stvaranja okvira za jedinstvenu zaštitu okoliša u cijeloj zemlji;

• osnivanje državne agencije za zaštitu okoliša (s ulogom pregleda stanja okoliša u BiH, monitoringa i prikupljanja podataka koji bi se obrađivali, analizirali te davali prijedlozi mjera koje treba poduzeti. Agencija bi se bavila i implementacijom međunarodnih sporazuma, projekata i programa te drugih obaveza BiH iz oblasti okoliša);

• jačanje upravnih kapaciteta institucija koje se bave okolišom;

• harmonizacija s okolišnom legislativom EU (najprije s naglaskom na upravljanje otpadom, očuvanje kvaliteta vode i zraka, zaštitu prirode, cjelovito sprječavanje i kontrolu onečišćenja a potom unaprijeđeno usklađivanje pravne stečevine u smislu provedbe državne okolišne strategije i poboljšanja mehanizama sufinanciranja zaštite okoliša);

• osuvremenjivanje obrazovnih programa u vezi s problematikom zaštite okoliša;

• afirmacija znanstvenoistraživačkog rada i njegovo popvezivanje sa strateškim ciljevima politike zaštite okoliša.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici iz vladinog i nevladinog sektora u BiH koji se bave okolišem ili zaštitom životne sredine poput Udruženja Eko akcija iz Sarajeva, PZ Hodbina iz Mostara, Centri civilnih inicijativa, Centra za okolišno održivi razvoj Sarajevo, „Vermont“ iz Brčkog, Šumarskog Fakulteta Sarajevo,Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Fonda za zaštitu okoliša FBiH i sl.

Na kraju skupa zaključeno je kako je, između ostalog, potrebno definirati konkretne korake u cilju rješavanja i konkretizacije pitanja okoliša, dijagnosticirati probleme u okolišu i okolišnoj politici te nastaviti rad na razvoju platforme za dijalog izmedju NVO i vladinog sektora kao i afirmirati javni interes po pitanju očuvanja okoliša.

Prezentacija Godišnjeg izvještaja za 2011. godinu u sklopu projekta “Monitoring procesa Evropskih integracija BiH”

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ni u ovoj godini nije stupio na snagu, iako su se formalno stekli uvjeti za to krajem 2010. godine. Jedna od najmarkantnijih kolateralnih šteta u neispunjavanju uvjeta je u domenu demokratskih principa i ljudskih prava, jeste usklađivanje Ustava sa presudom Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci vs. BiH. Također, problematiziran je način odlučivanja u sedmočlanom Vijeću za državne pomoći; pregovaralo se oko etničke zastupljenosti u mehanizmima odlučivanja, umjesto o suštini i tehničkim aspektima zakona. Situacija koja je nastala tokom programiranja IPA sredstava za 2011. godinu je razotkrila ozbiljne strukturalne nedostatke u koordinacionim mehanizmima vezanim za planiranje i programiranje sredstava iz EU.

Vlasti BiH nisu se blagovremeno pripremale za ulazak Hrvatske u EU, čime će u konačnici i onako skromni izvozni potencijali BiH biti dodatno ograničeni i pristup stranim tržištima uskraćen za domaće proizvođače. Izvještaj zaključuje da se Evropskoj uniji ne priključuje povremenim ispadima dobre volje i pojedinačnim primjerima revnosti državnih službenika, već sistematskim opredjeljenjem da se procesu ispunjavanja uvjeta pristupi sa svim raspoloživim resursima i političkom voljom.

Ovo su neki od zaključaka Godišnjeg izvještaja za 2011. koji je prezentirala Vanjskopolitička inicijativa BH (VPI BH) u srijedu, 23.02.2012 u Sarajevu. Na prezentaciji je bilo više od 100 učesnika iz domaćih i međunarodnih nevladinih i vladinih institucija.

Uz, gđu. Lejlu Kablar, Direktoricu VPI BH koja je prezentirala Godišnji izvještaj za 2011. godinu svoje stručno viđenje situacije u BiH kao i njenog europskog puta dali su panelisti g. Halid Genjac, Predsjednik Komisije za evropske integracije, Parlamentarna skupština BiH, Nj.E. Gdin. Peter Sorensen, Šef Delegacije Evropske unije u BiH, Nj.E. g. Bosse Hedberg, Ambasador Kraljevine Švedske, te g. Amer Kapetanović, Šef Odsjeka za Evropsku uniju, Ministarstvo vanjskih poslova BiH.

2011. godina nije bila godina EU u BiH

Specijalni predstavnik EU u BiH NJ.E. g. Peter Sorensen, na promociji izvještaja „Monitoring procesa evropskih integracija BiH“ u Sarajevu rekao je da 2011. nije bila godina EU u BiH i izrazio nadu da bi to mogla da bude ova godina. On je naglasio da bez stupanja na snagu SSP-a neće biti prihvaćena kandidatura BiH za članstvo u EU i da neće moći da budu pozvani eksperti iz Brisela da pomognu BiH.

Prošla godina nije donijela mnogo opipljivih rezultata na putu ka članstvu u EU

Ambasador Švedske u BiH Bosse Hedberg rekao je da prošla godina nije donijela mnogo opipljivih rezultata na putu ka članstvu u EU. Konstatirajući da je u posljednje dvije sedmice u BiH preduzeto nekoliko pozitivnih koraka na putu BiH ka EU, Hedberg je istakao da treba riještiti mnoga nakupljena nerješena pitanja. On je pozvao političke lidere u BiH da da preuzmu odgovornost za dobrobit svakog čovjeka i svakog dijela BiH.

BiH bi vrlo brzo mogla da riješi tehničke stvari na evropskom putu

G. Halid Genjac, poslanik u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine, izjavio je da je BiH u proteklih pet do šest godina imala period užasnih zastoja na evropskom putu koji su potrajali dugo. Prema njegovom riječima, BiH bi vrlo brzo mogla da riješi tehničke stvari na evropskom putu, ali da postoje problemi kada je riječ o političkim kriterijumima. On je istakao da se u BiH stvara novi politički ambijent.

Gđa. Lejla Kablar, direktorica Vanjskopolitičke inicijtive BH, naglasila je da je višegodišnja politička i institucionalna blokada u BiH svoju kulminaciju doživjela 2011. godine. Ona je istakla da je proces evropskih integracija u BiH još na deklarativnom nivou. Ona ističe da BiH mora da ispuni uslove za kredibilnu aplikaciju za članstvo u EU do polovine godine, uspostavi održivi sistem horizontalne i vertikalne koordinacije u EU poslovima koji ima povezan tehnički i politički institucionalni aspekt.

Prema njenim mišljenu, da bi se pokrenuo evropski integracioni proces sa mrtve tačke, BiH će morati da pređe sa deklarativnog na radni konsenzus, što podrazumijeva da politika kreira prostor, a da ga struka popunjava, te da neodložno omogući da SSP stupi na snagu.

Predavanje na temu Eurozona kao fiskalna unija: odavno potreban scenarij?

Prezenter Prof. Iain Begg, Europski institut, London School of Economics and Political Science. Predavanje se održalo 21. decembra 2011 godine u Sarajevu u poslovnom centru UNITIC.

Nedavni dužnički problemi u EU su izazvali tvrdnje određenih komentatora kako se sada eurozona suočava sa teškim izborom između raskidanja jedinstvene valute i brzog približavanju fiskalnoj uniji. S tim u vezi Profesor Begg ponudio je prikaz krize u eurozoni i promjene koje se trenutno implementiraju i pokušao dati odgovore na pitanja što bi fiskalna unija mogla da podrazumijeva, te naglasio moguće scenarije i mogućnosti da se realiziraju.

Svoje refleksije na raspravu Prof. Begga dali su dr. Azra Hadžiahmetović, Ekonomski fakultet Univerzitet u Sarajevu, dr. Svetlana Cenić ekonomska analitičarka i gospodin Damir Miljević ekonomski stručnjak. Oni su se osvrnuli na trenutnu makroekonomsku situaciju u BiH, njenu fiskalnu i monetarnu stabilnost te kakav će biti utjecaj dužničke krize eurozone na BiH.

Preuzmite analizu: Eurozona kao fiskalna unija

 

Osnivački sastanak “Grupa prijatelja BiH”

U zgradi Europskog parlamenta u Briselu zvanično je počela sa radom Grupa prijatelja BiH u Europskom parlamentu. Riječ je o neformalnoj parlamentarnoj grupi koja okuplja članove Europskog parlamenta iz svih političkih klubova s ciljem jačanja parlamentarnog dijaloga sa BiH.

Zvaničnom početku rada Grupe prijatelja BiH nazočio je komesar za proširenje EU Štefan Füle, Ministar vanjskih poslova BiH, Sven Alkalaj te 12 članova državnog i entitetskih parlamenata iz BiH.

Odlazak BiH parlamentaraca u Brisel omogućila je, uz financijsku podršku Ambasade Velike Britanije u BiH, nevladina organizacija Vanjskopolitička inicijativa BH koja je u posljednjih 8 mjeseci aktivno radila sa BiH parlamentarcima na rasvjetljavanju ključnih promjena koje su uvedene u načinu na koji funkcionira EU nakon stupanja na snagu Lisabonskog sporazuma.

Prva obuka „Dobro upravljanje: Partnerski rad“

U organizaciji domaće nevladine organizacije Vanjskopolitičke inicijative BH (VPI BH), u ponedjeljak i utorak (31.10. – 01.11.2011.) u hotelu „Termag Hotel Jahorina“ na Jahorini održana je prva obuka od previđeni tri, pod nazivom „Dobro upravljanje: Partnerski rad“ na kojem su učestvovali predstavnici nevladinih organizacija širom BiH. Obuke se vrše u sklopu aktivnosti projekta pod nazivom ‘Monitoring korupcije i zaštita integriteta’ koji se provodi uz finansijsku podršku Europske unije u okviru IPA programa.

Obuci su prisustvovali predstavnici iz nevladinog sektora u BiH koji se bore protiv korupcije kroz svoje projekte i aktivnosti ili iskazuju posebno zanimanje za savladavanje ovih vještina poput Centra za sigurnosne studije, Centra za istraživačko novinarstvo, Udruženje Vesta, Centra Civilnih Inicijativa, Transparency International BiH te predstavnika aktivističkih organizacija poput Demokratskog Omladinskog Pokreta, UG Zašto ne? i sl.

Predstavnici nevladinih organizacija imali su priliku upoznati se sa sljedećim tematskim cjelinama:
• Upravljanje organizacionim promjenama
• Vođenje organizacionih promjena
• Tim i timski rad
• Sticanje vještina za transformaciju sukoba: sukobi, pregovaranje i posredovanje
• Efikasna komunikacija
• Stvaranje efikasnih partnerskih odnosa: korištenje medija kao partnera
• Izvrsnost u upravljanju: instrumenti za unapređivanje dobrog upravljanja

Realizacija obuke sastojala se od predavanja uz Power Point prezentaciju, interaktivne komunikacije i radionica/vježbi u grupama.

Vanjskopolitička inicijativa BH će u sklopu aktivnosti ovog projekta nastaviti svoj rad na borbi protiv korupcije jačajući kapacitete nevladinih organizacija organizirajući preostale planirane obuke. Sljedeća obuka pod nazivom „Upravljanje rizicima korupcije i integritet“ će se održati do kraja ove godine a obuhvatit će sljedeće tematske cjeline: pojam, dijagnosticiranje i mjerenje korupcije, alati za izradu plana borbe protiv korupcije kao i integritet, procjenu rizika i sistem upravljanja integritetom.

Prva regionalna konferencija: „Parlamentarnom suradnjom do EU“

Vanjskopolitička inicijativa BH organizirala Prvu regionalnu konferenciju članova parlamenata iz EU, BiH i regiona kojoj su prisustvovali predsjednici i potpredsjednici Odbora za europske integracije iz Hrvatske, Crne Gore i Makedonije.

Govore dobrodošlice su održali NJ.E. g. Peter Sorensen, Šef Delegacije Europske unije u BiH, NJ.E. g. Nigel Casey, ambasador Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH, G. Denis Bećirević, predsjedavajući Predstavničkog doma, Parlamentarne skupštine BiH i Gđa. Denisa Sarajlić-Maglić, direktorica Vanjskopolitičke inicijative BH.

U svom uvodnom izlaganju, Direktorica Vanjskopolitičke inicijative BiH Denisa Sarajlić – Maglić, naglasila je da europsku putanju BiH određuje potpis stavljen na obavezujući Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. To što ne postoji dogovor o formiranju vlasti, ne znači da se Parlament može odreći obaveza prema Europskoj uniji i odgovornosti prema onima koji su ih birali, izjavila je gđa. Sarajlić-Maglić. Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine g. Denis Bećirović je dodao da je europski proces ključan i kad je u pitanju odnos zakonodavne i postojeće izvršne vlasti. Šef Delegacije Europske unije u BiH i specijalni predstavnik EU NJ.E. g. Peter Sorensen, naglasio je u svom uvodnom izlaganju da je sada ključna uloga u rukama Parlamenta, odnosno parlamentarnih Komisija za europske integracije – jedne na državnom nivou i dviju na entitetskom. Ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, NJ.E. g. Nigel Casey podsjetio je u svom izlaganju da Bosna i Hercegovina ima pred sobom još tri ključna uvjeta koji se tiču donošenja Zakona o državnoj pomoći, Zakona o popisu stanovništva i pokazivanja kredibilnog napora u provođenju odluke u predmetu “Sejdić – Finci”.

Predsjednik Komisije za europske integracije Parlamentarne skupštine BiH g. Halid Genjac izjavio je na konferenciji da bi naša zemlja danas imala mnogo bolju pretpristupnu poziciju da su njeni politički lideri, izgubljeno vrijeme i energiju koju su ulagali u pitanje formiranja nove postizborne vlasti usmjerili ka ispunjavanju europskih uvjeta.

Vesna Pusić, predsjednica Nacionalnog odbora u Hrvatskom Saboru i članica Odbora za europske integracije, izjavila je kao učesnica konferencije da su dosadašnja iskustva njene zemlje u procesu europskih integracija “najupotrebljivija” i iskoristiva za našu zemlju.

Miodrag Vuković, predsjednik Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije u državnoj skupštini, izjavio je kao učesnik sarajevske konferencije da je bitan preduvjet regionalnog pridruživanja europskim asocijacijama – suradnja regionalnih zemalja, bez čega se one teško mogu kvalificirati.

Jani Makraduli, potpredsjednik Sobranja, na konferenciji je iskazao nadu, da će regionalne zemlje, sve zajedno, biti u Europskoj uniji, mada se zasad pribojava negativne, decembarske europske ocjene za njegovu zemlju zbog neriješenih pitanja s Grčkom.

Gospodin Tim Judah, autor i reporter s prvih linija za tjednik “The Economist” te gđa. Petra Blaess, bivša Potpredsjednica njemačkog Bundestaga su također uzeli učešće u panelima konferencije.

Izjava Vanjskopolitičke inicijative BH za medije u povodu najnovijeg izvještaja o napretku EU o BiH

Prema svim najavama, Izvještaj o napretku BiH koji će Evropska komisija predstaviti sutra, bit će jedan od najgorih koji je BiH do sada dobila, jer BiH još krši Privremeni sporazum, a nismo ni stvorili uvjete za stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je ratificiralo svih 27 članica Evropske unije.

Izvještaj o napretku će konstatirati problem  u procesu EU integracija, kako na tehničkom tako I na suštinskom nivou, i bilo bi krajnje  vrijeme  da ga  shvatimo s većom dozom ozbiljnost. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH ovom izvještaju trebao bi čak posvetiti i vanrednu sjednicu. Parlament bi tako trebalo da izvuče određene zaključke i preporuke za institucije BiH koje su prepoznate u lancu odgovornosti, kako bi se napravio akcioni plan za odmrzavanje Sporazuma o stabilizaciju I pridruživanje, te hitno rješavanje preostalih uvjeta za podnošenje aplikacije za članstvo u EU do kraja godine.   Ovim bi domaće institucije pokazale kako su dostojan partner u namjerama Delegacije EU I Evropske komisije da trenutnu krizu u BiH iskoristi kao šansu.

 Četvrta Radionica Projekta: „Uvod u Lisabonski sporazum za osoblje i članove parlamenta BiH“

Uz financijsku potporu Vlade Velike Britanije i u organizaciji domaće nevladine organizacije Vanjskopolitička inicijativa BH (VPI BH), u ponedjeljak i utorak (03.10.-04.10.2011.) u hotelu „Garden City“ u Konjicu održana je četvrta radionica projekta „Uvod u Lisabonski sporazum“ na kojem su učestvovali parlamentarci i stručnog osoblje NS RS, PFBiH te Parlamentarne skupštine BiH.

Lisabonski sporazum uvodi važne inovacije u način donošenja odluka u EU. Međutim, zbog širokog spektra domaćih političkih pitanja koja dominiraju u BiH, utjecaju Lisabonskog sporazuma na EU i na države potencijalne kandidate za članstvo u EU nije posvećeno dovoljno pažnje. Stoga je cilj ovog projekta da pruži detaljan pregled ključnih promjena koje su uvedene u načinu na koji funkcionira EU kroz Lisabonski sporazum.

U tu svrhu bila su planirana četiri seminara, koja su obuhvatila prezentacije o ključnim područjima institucionalnog razvoja: proširenje polja suodlučivanja između Europskog parlamenta i Vijeća; novu ulogu državnih parlamenata u sklopu novih odredbi u Sporazumu; promjenu prirode predsjedavanja EU sa stvaranjem stalnog Predsjednika EU; novu arhitekturu za upravljane vanjskom politikom EU koja proizlazi iz izmijenjene uloge Visokog predstavnika te uspostavljanje Evropske službe za vanjsko djelovanje.

Treća Radionica Projekta: „Uvod u Lisabonski sporazum za osoblje i članove parlamenta BiH“

Uz financijsku potporu Vlade Velike Britanije i u organizaciji domaće nevladine organizacije Vanjskopolitička inicijativa BH (VPI BH), u četvrtak i petak (30.06.-01.07.2011.) u hotelu „Herceg Etno Selo“ u Međugorju održana je treća radionica projekta „Uvod u Lisabonski sporazum“ na kojem su učestvovali parlamentarci i stručnog osoblje PFBiH te Parlamentarne skupštine BiH.

Lisabonski sporazum uvodi važne inovacije u način donošenja odluka u EU. Međutim, zbog širokog spektra domaćih političkih pitanja koja dominiraju u BiH, utjecaju Lisabonskog sporazuma na EU i na države potencijalne kandidate za članstvo u EU nije posvećeno dovoljno pažnje. Stoga je cilj ovog projekta da pruži detaljan pregled ključnih promjena koje su uvedene u načinu na koji funkcioniše EU kroz Lisabonski sporazum.

U tu svrhu planiramo organizaciju četiri seminara, koji će obuhvatiti prezentacije o ključnim područjima institucionalnog razvoja: proširenje polja suodlučivanja između Europskog parlamenta i Vijeća; novu ulogu državnih parlamenata u sklopu novih odredbi u Sporazumu; promjenu prirode predsjedavanja EU sa stvaranjem stalnog Predsjednika EU; novu arhitekturu za upravljane vanjskom politikom EU koja proizlazi iz izmjene uloge Visokog predstavnika te uspostavljanje Evropske službe za vanjsko djelovanje.

 Razgovor uz večeru sa Danelom Serwerom: Bosna i Hercegovina: „Kakva vrsta države”

Daniel Serwer je bio specijalni gost Vanjskopolitičke inicijative BH na večeri koja se održala u četvrtak, 16. juna 2011. godine.

Daniel Serwer gostujući profesor i predavač u području Konflikt menadžmenta, i stariji član Centra za Transatlantske odnose pri Johns Hopkins školi za napredne međunarodne studije. On je također profesor-predavač na univerzitetima George Washington i Georgetown.

Serwer je od 1994. Do 1996. Godine služio kao specijalni izaslanik i koordinator, posredujući između Hrvata i Bošnjaka te pregovarajući za prvi sporazum koji je postignut na Daytonskim mirovnim razgovorima.